Sipra

.

PiDyi- Alayb PiDyi- Alayb (layb)
PiDyi- Blak PiDyi- Blak (layb)
EhAySi - Man... EhAySi - Man... (layb)
Nirbana - In... Nirbana - In... (layb)
Nirbana - Lityum Nirbana - Lityum (layb)
Nirbana - Ul... Nirbana - Ul... (layb)
Nirbana - Kam... Nirbana - Kam... (layb)
Nirbana - Ismils... Nirbana - Ismils... (layb)
Udyuslib - Bi... Udyuslib - Bi... (layb)
IsTiPi - Plas IsTiPi - Plas (layb)
IsTiPi - Intirstit... IsTiPi - Intirstit... (layb)
Silbirtsir - Tumaru Silbirtsir - Tumaru (layb)
Kandulbaks - Par... Kandulbaks - Par... (layb)
IsPi - 1979 IsPi - 1979 (layb)
Radyuhid - Krip Radyuhid - Krip (layb)

Pili-anan... sabut-sabutan pa 'ni...

DiOhDiIn - Tats... DiOhDiIn - Tats... (layb)
DiOhDiIn - Shilp... DiOhDiIn - Shilp... (layb)
PiDyi - Ibinplu PiDyi - Ibinplu (layb)
PiDyi - Yilu... PiDyi - Yilu... (layb)
PiDyi - Sayrins PiDyi - Sayrins (layb)
ImIs- Ribir... ImIs- Ribir... (layb)
Sawndgardin - Ispunman Sawndgardin - Ispunman (layb)
IsTiPi - Did... IsTiPi - Did... (layb)
BiAr - Pul... BiAr - Pul... (layb)
Radyuhid - Pik... Radyuhid - Pik... (layb)
Silbirtsir - Israyil's... Silbirtsir - Israyil's... (layb)
Silbirtsir - Pyur... Silbirtsir - Pyur... (layb)
IsPi - Bulit... IsPi - Bulit... (layb)
Bus - Kamdawun Bus - Kamdawun (layb)
Bus - Bulit... Bus - Bulit... (layb)
IpIp - Ibirlung IpIp - Ibirlung (layb)
IpIp - May... IpIp - May... (layb)
IpIp - Awrura IpIp - Awrura (layb)
Nirvana - Samtin... Nirvana - Samtin... (layb)
EhAySi - Dim... EhAySi - Dim... (layb)
EhAySi - Natshil... EhAySi - Natshil... (layb)
TiOhTiDi - Si...
TiOhTiDi - Si... (layb)
ImIlBI - Krawn...
ImIlBI - Istardug...
ImIlBI - Klu...
BiIm - Tuns...
BiIm - Galaksi
BiIm - Nu...
IsEh - Ranawi...
IsEh - Misiri
IsTiPi - Did...
IsTiPi - Intirstit... IsTiPi - Intirstit... (layb)
DiIsPi - Kirub...
IsPi - Bulit... IsPi - Bulit... (layb)
ArItsSiPi - Dark...
ArItsSiPi - Sul...
Tsikinput - Uh...
IpIp - Ibirlung IpIp - Ibirlung (layb)
IpIp - May... IpIp - May... (layb)
IpIp - Manki...
IpIp - Dyiniritur
IpIp - Bist...
IpIp - Da...
IpIp - Samting...
IpIp - Wils
IpIp - Rup
IpIp - Ran
TiOhDiDi - Hangir...
TiOhDiDi - Si...
Bus - Masyinhid
Bus - Bulit... Bus - Bulit... (layb)
Silbirtsir - Israyil's...
Silbirtsir - Pyur...
Silbirtsir - Da...
BiAr - Pul...
BiAr - Slitir
DyiDyiDi - Islayd
TiIs - Puribir...
Matsbaks20 - 3EhIm
Matsbaks20 - Bint
Matsbaks20 - Disis
Matsbaks20 - - Ip...
Matsbaks20 - Bak...
ArEhEm - Imitisyun...
DiImBi - Ants...
DiImBi - #41
DiImBi - Dunt...
DiImBi - Dyimi...
DiImBi - Gribdigir
DiBiSi - Hard...
TiEhBi - Dyampir
TiEhBi - Simi...
Tunik - Ip...
Tunik - Yu...
Uwasis - Lib...
Uwasis - Du...
IsPi - Tu...
Piksis - Wir...
Tud - Gud...
Tud - Ul...
Lit - May...
Lit - Misirabul
Piltir - Tik...
Piltir - Hi...
Ibirklir - Ibiriting...
Ibirklir - Padir...
Ibirklir - Wandirpul
Ibirklir - Santa...
Ibirklir - EhIm...
Ham - Istars
Garbids - Ispisyal
Garbids - Istupid...
Garbids - Pus...
Dipult - Wisting...
KiIs - Ran
KiIs - Disimbir
KiIs - Way...
Ispishag - In...
DyiahKli - Plad
IsImTi - Kambirsam
TiIsIm - Di...
Tsibil - Di...
Eh7x - Naytmir
Eh7x - Bat
TiDiDyi - Ay...
TiDiDyi - Pin
BiBi - Ay....
BiBi - Di...
BiBi - Par...
Isyandawun - Sikan...
EhBi - Aysulasyun
Kurn - Hir...
Kurn - Prik...

[Di' Langas]

DyiDyiDi - Nim
DyiAhKi - Ti...
DyiBi - As...
SiIs - Di...
Uwasis - Sam...
Uwasis - Sandi...
Uwasis - Istap...
Uwasis - Da...
Uwasis - Litil Dyims...
Uwasis - Litil...
Silbirtsir - Da...
Silbirtsir - Mis...
Silbirtsir - Widawt...
DiDubulyu - Wan...
IpIp - Waking...
IpIp - Big...
IpIp - Awrura
ArEhIm - Ibiribadi...
+Layb+ - Turn...
Radyuhid - Hay...
Radyuhid - Pik...
Radyuhid - Lit...
Radyuhid - Nu...
Radyuhid - Istap...
Radyuhid - Karma...
Radyuhid - Rikunir...
Radyuhid - Wird...
DyiBi - Til...
DyiBi - As...
DyiBi - Hi...
DyiBi - Alisun...
Ib6 - Hir...
Disturb - Da...
ArItSiPi - May...
ArItSiPi - Andir...
DiIsPi - 1979
DiIsPi - Tudi
Garbids - Milk
BiBi - Dir..
Eh7X - Su...
Ishayndawn - Simpul...
ImIs - Ribir...
ImIs - Lung...
IsTiPi - Big...
IsTiPi - Krip
Nirbana - Samting...
EhAySi - Nu...
EhAySi - Hibin...
Yu2 - Bad
Inkyubus - Migalumanyak